Výsledky športov

Body
Muži
Ženy
Družstvá
4.
miesto
5.
miesto
6.
miesto
Univerzita Komenského v Bratislave820.18 15171112 6 5
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici541.68 8872 3 1
Ekonomická univerzita v Bratislave303.68 4-71 - -
Žilinská univerzita v Žiline154.82 2121 1 4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach147 1254 - 1
Technická univerzita v Košiciach102.5 1-14 - 1
Prešovská univerzita v Prešove94 -26- 3 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre59 11-1 1 -
Slovenská technická univerzita v Bratislave49.5 2--2 1 -
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave32 --21 1 -
Akadémia Policajného zboru30.5 11-- - -
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne26 --2- - -
Katolícka univerzita v Ružomberku25 1--- - -
Technická univerzita vo Zvolene22 -21- 1 -
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave19 -1-- - -
Paneurópska vysoká škola18 -1-- - -
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika8 ---1 - -
Trnavská univerzita v Trnave6 --1- - -
Akadémia umení v Banskej Bystrici-
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre-
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach-
Vysoká škola DTI-
Vysoká škola múzických umení v Bratislave-
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave-
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety-